Sunday, 01/08/2021 - 18:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS&THPT KPĂ KLƠNG
 • Nguyễn Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tạp vụ
  • Học hàm, học vị:
   Lao động phổ thông
  • Điện thoại:
   0986764162
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phục vụ công tác vệ sinh, nước uống 

   - Hợp đồng thời vụ theo năm học

 • Nguyễn Hữu Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   Lao động phổ thông
  • Điện thoại:
   01669911129
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất đơn vị theo diện Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP

 • Ngân Văn Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   Lao động phổ thông
  • Điện thoại:
   01696306313
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất đơn vị theo diện Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP

 • Mai Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Văn thư- lưu trữ
  • Điện thoại:
   0973284379
  • Email:
   maiquyenkpa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Văn thư- Lưu trữ

   (Biệt phái đến công tác tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh từ 02/01/2015 đến 17/01/2018)

 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Y sĩ
  • Điện thoại:
   0968492910
  • Email:
   nguyenthilyblv@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách các vấn đề về y tế học đường

   - Các chế độ BHYT của CNVC và học sinh

   - Kiêm nhiệm Văn thư

 • Nguyễn Đăng Đoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Tài chính- Kế toán
  • Điện thoại:
   0946940257
  • Email:
   doankt.dang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng Tổ Văn phòng

   - Phụ trách Hoạt động của Tổ Văn phòng

   - Phụ trách kế toán, tài chính và tài sản đơn vị

   - Nâng lương của CNVC

   - Các chế độ, chính sách của CNVC, người lao động và học sinh

 • Lê Thanh Tao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0165 548 9115
  • Email:
   lthanhtao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn

   Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về những nội dung công việc được phân công. Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

       - Coâng taùc chuyeân moân: Chòu traùch nhieäm chaát löôïng giaûng daïy cuûa giaùo vieân, hoïc taäp cuûa hoïc sinh; Hoaït ñoäng caùc toå chuyeân moân, quaûn lyù hoạt động của boä phaän thö vieän - TBDH;

       - Phuï traùch coâng taùc höôùng nghieäp, quaûn lyù toå chöùc vieäc hoïc ngheà cuûa hoïc sinh, giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp;

       - Quản lý theo dõi sử dụng phần mềm TKB và phần mềm QL học sinh;

       - Toång keát kieåm tra vieäc thöïc hieän qui cheá chuyeân moân, toång keát neà neáp - ngaøy coâng lao ñoäng cuûa HÑSP, haøng thaùng thông baùo coâng khai trước Hội đồng.

       - Coâng taùc boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï, BDTX cuûa giaùo vieân;

        - Phuï traùch coâng taùc Toång hôïp, Keá hoaïch, Baùo caùo, Thoáng keâ cuûa chuyên môn;

       - học bạ khối 7+8+9

       - Phuï traùch coâng taùc Quaûn lyù neà nếp:  Noäi qui giaùo duïc, hoïc taäp, chaát löôïng reøn luyeän haïnh kieåm, ñaïo ñöùc hoïc sinh;

       - Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

 • Nguyễn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật Lý
  • Điện thoại:
   0935 223 177
  • Email:
   vietsonanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng: Làm việc theo chế độ thủ trưởng, hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của nhà trường, đồng thời phụ trách trực tiếp các mặt công tác sau:

   1.1. Phuï traùch chung.

   1.2.Trực tiếp phụ trách:

   - Taøi chiùnh, quaûn lyù nhaân söï, cô sôû vaät chaát ,tổ Văn phòng;

   - Thöïc hieän caùc cuoäc  vaän ñoäng trong tröôøng;

   - Theo doõi  hoã trôï coâng taùc Ban thöôøng tröïc CMHS;

   - Coâng taùc kieåm ñònh chaát lượng;

   - Coâng taùc kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc;

   - Kí học bạ khối: 6 +10 + 11 + 12;

   - Coâng taùc Xaây döïng cô quan vaên hóa; Cô quan an toaøn veà an ninh traät töï; Công tác phòng cháy, chữa cháy; Nhaø tröôøng khoâng ma tuùy vaø caùc teä naïn xaõ hoäi; Coâng taùc chính trò tö töôûng, boài döôõng hoïc taäp chính trò trong giaùo vieân, hoïc sinh;

   - Coâng taùc thực hiện Quy cheá daân chuû tröôøng hoïc, coâng taùc khieáu naïi, tố cáo;

   - Công tác tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

 • Lê Hồng Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Thể Dục
  • Điện thoại:
   098 739 71 49
  • Email:
   phule1978@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website